SYNAT

Celem projektu SYNAT jest stworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy. Proponowana realizacja obejmuje szeroki zakres zadań o charakterze badawczym, podporządkowany głównemu celowi – stworzeniu kompleksowego systemu, który obejmie:
 • Platformę informatyczną, realizującą całokształt funkcji użytkowych systemu,
 • Podsystemy aplikacyjne, umożliwiające platformie obsługę szerokiej palety zasobów treściowych, z zapewnieniem wysokiego poziomu skalowalności, a także interoperacyjności w układzie międzynarodowym,
 • Podsystemy generyczne umożliwiające integrację nowych klas przyszłych aplikacji,
 • Podsystem nowych modeli komunikowania naukowego i otwartych społeczności wiedzy, obejmujący również program upowszechniania i promocji adresowany do całego społeczeństwa,
 • Zbiór propozycji modeli prawnych umożliwiających rozwój nowych otwartych modeli komunikowania w nauce, edukacji i obszarze dziedzictwa kulturowego,
 • Model operacyjny, zapewniający trwałość systemu, a także podejmujący kwestie możliwych obszarów jego komercjalizacji.
 • Wzbogacanie informacji naukowej

  Stworzony system służy wyszukiwaniu i wzbogacaniu informacji o obiektach związanych ze światem nauki, np. naukowcach, czasopismach, konferencjach, opisanych przy pomocy ontologii systemowej projektu. Wykorzystywane są w tym celu informacje publicznie dostępne w sieci Internet.


  Moduł wyszukiwania zasobów internetowych korzysta z dostępnych wyszukiwarek, aby znaleźć stronę domową, np. konkretnego naukowca, czasopisma. Wybr/any przy użyciu klasyfikatorów adres strony domowej, np. profesora Vladimira Vapnika - http://www.clrc.rhul.ac.uk/people/vlad/ jest zapisywany w bazie. Następnie moduł ekstrakcji informacji wybiera interesujące informacje (np. adres e-mail, numer telefonu, zdjęcie).


  Wydobyte informacje mogą zosać zapisane w ustrukturalizowanej bazie. Dodatkowo mogą być odświeżane tak, aby cały czas dostępne były aktualne informacje, np. aktualna wartość wskaźnika Inpact Factor dla danego czasopisma.

  Wyszukiwanie eksperta

  Stworzony system został wyposażony w ekperymentalny moduł wyszukiwania eksperta w danej dziedzinie. W przyszłości będzie on również wykorzystywany do wykonywania innych zadań analitycznych np. wyszukiwania zespołu badawczego właściwego do zadanego zadania. Działanie modułu można przetestować pod adresem http://repo.pw.edu.pl/SearchExpert.seam Moduł wyszukiwania eksperta ma za zadanie odnalezienie osoby specjalizującej się w tematyce określonej zapytaniem. Po wprowadzeniu zapytania tworzony jest ranking pracowników na podstawie wyszukiwania min następujących zasobów (również w dostępnych pełnych tekstach):
 • informacji własnej o autorze,
 • publikacjach autora,
 • opisów projektów,
 • doktoratu,
 • prac dyplomowych i doktoratów których pracownik był opiekunem.

 • Ranking uwzględnia zarówno liczbę wystąpień słów w dokumentach i opisach jak i uwzględnia wagę przeglądanego dokumentu wg zadanej hierarchii ważności (np. wystąpienie poszukiwanej frazy w doktoracie jest punktowane wyżej niż np. wystąpienie w pracy inżynierskiej której pracownik był opiekunem). W rankingu uwzględniane są także inne dostępne mechanizmy oceny, w szczególności punktowa ocena ministerialna wpływa na ocenę rankingową w ten sposób iż wystąpienie poszukiwanej frazy w artykule punktowanym na liście ministerialnej oceniane jest wyżej niż w artykule nieocenianym i wartość punktowa jest uwzględniana. System przygotowany jest do uwzględnienia innych form oceny takich jak liczba cytowani, indeksy H i G.

  Wyszukiwanie eksperta w dziedzinie data mining
  System jest przystosowany jest do definiowania własnych algorytmów przeznaczonych do różnych celów np. „najodpowiedniejszy promotor”. Oprócz możliwości dynamicznego wyszukiwania eksperta po dowolnej frazie, system statycznie generuje najbardziej popularne dziedziny, hierarchicznie dla autorów a następnie instytutów, wydziałów tworząc tak zwaną mapę dziedzin.

  Chmura obszaru zainteresowań

  System został wyposażony w metody wykrywania dyscypliny naukowej, w której działa naukowiec, zespół, zakład lub instytut. Dziedzina jest opisywana przez zestaw słów kluczowych wykrytych z pełnych tekstów publikacji oraz ich opisów bibliograficznych. Istotność słów kluczowych jest ważona miejscem ich występowania w tekście, ważnością publikacji (wyrażoną w punktach ministerialnych oraz liczbą cytowań) oraz ich licznością. Wykryta dziedzina jest wizualizowana w postaci chmury słów.
  Profil osoboy wraz z chmurą obszaru zainteresowań